KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Közérdekű adat igénylése az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

A TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: TLA Kft.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott kötelezettségének eleget tesz. A TLA Kft. a feladatkörébe tartozó ügyekben elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban, vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be, nevének és azon elérhetőségének megadásával, amelyen az adatigénylő számára az adatigényléssel kapcsolatos tájékoztatás megadható.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a TLA Kft. az igény beérkezését követő legrövidebb időn belül, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben a határidő meghosszabbításáról a TLA Kft. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja.

A TLA Kft. részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények kezeléséről a szerződéskezelési, jogi és ügyfélmenedzsment vezérigazgató-helyettes gondoskodik.

A KÖZÉRDEDKŰ ADAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Személyesen szóban és írásban: a TLA Kft. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben. Az Ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Városmajor u. 35.
Telefonon: TLA Kft. Ügyfélszolgálatán (06-1/ 795 – 5100)
Írásban postai úton: a TLA Kft., 1539 Budapest, Pf. 655. postacímére küldve
Elektronikusan: office@tlakft.hu e-mail címen

JOGORVOSLAT

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.), vagy bírósághoz fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.