NET PROGRAM

BÉRLŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Bérlők jogai és kötelezettségei

A NET program keretében a korábbi hiteladósok, zálogkötelezettek bérlőkként használhatják tovább ingatlanaikat. A bérleti szerződés feltételeit a vonatkozó törvény és a kormányrendelet szabályozza.

A bérlők és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. között létrejött lakásbérleti szerződés érvényességét a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megszűnése nem érinti, az változatlan tartalommal fennmaradt azzal, hogy a korábbi bérbeadó helyébe jogutódként a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. lépett.

A bérlők és a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft., mint bérbeadó közötti jogviszonyt, a bérlők jogait és kötelezettségeit részletesen az egyedileg megkötött lakásbérleti szerződés és az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza.

Ha a bérlő határozott idejű lakásbérleti szerződéssel rendelkezik, akkor a bérlő az adósságkezelési és együttműködési megállapodás rendelkezéseit is köteles betartani.

Ha a bérlő lakbérfizetésből, illetve közös költség fizetésből eredő tartozásainak összege eléri, vagy meghaladja a hathavi lakbér, közös költség összegét, akkor a bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondja. A bérbeadó a felmondást követően, az ingatlan önkéntes átadásának elmaradása esetén bírósági végrehajtási eljárás keretében gondoskodik az ingatlan kiürítéséről, amelynek költségei a bérlőt terhelik.

Visszavásárlási lehetőség határozatlan idejű lakásbérleti szerződés esetén

A határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlő a későbbiekben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási joga alapján visszavásárolhatja a bérelt ingatlant. A visszavásárlási jog a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 6. hónap első napjától a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 72. hónap utolsó napjáig él.

A visszavásárlási vételár számításának módját a 2018. évi CIII. törvény szabályozza, mely szerint a visszavásárlási vételár a magyar állam által a lakóingatlanért fizetett vételár jegybanki alapkamattal, valamint a magyar állam által az ingatlanra fordított értéknövelő beruházások értékével, illetve a magyar állam által a bérlő helyett megfizetett kötelezettség összegével megnövelt összege.

Visszavásárlási szándékát kérjük, hogy írásban szíveskedjen Társaságunk részére jelezni! Írásbeli megkeresés esetén részletes tájékoztatást küldünk bérlőink részére a visszavásárlás feltételeiről és az ügyintézés menetéről.

Részletvételi lehetőség határozott idejű lakásbérleti szerződés esetén

A határozott idejű lakásbérleti szerződéssel (a továbbiakban: HBSZ) rendelkező bérlők otthonteremtési feltételeit a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény V. fejezete szabályozza. E szerint a bérlőt a bérbeadó a HBSZ határozatlan idejűvé alakulását követő 15 napon belül tájékoztatja a részletvétellel történő tulajdonszerzés lehetőségéről. A bérlőnek a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 60 napon belül kell nyilatkoznia, ha élni kíván a részletvételi lehetőséggel. A bérlő a joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat bérbeadóhoz történő érkezését követő második hónap első napján – törvény erejénél fogva – szerez tulajdonjogot az általa bérelt ingatlanon.

A részletvételi jogviszonyra, a részletvevők jogaira és kötelezettségeire vonatkozó információk a Dokumentumok menüpont alatt érhetőek el.