NET PROGRAM

EGYÖSSZEGŰ  VEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény alapján az arra jogosult személyek egy összegben, kedvezményesen visszavásárolhatták a magyar állam tulajdonában álló ingatlanokat. Az ingatlanok egyösszegű megvásárlására biztosított törvényi határidő lejárt, új egyösszegű ingatlan adásvételi szerződések megkötésére már nincs lehetőség.

A vevők és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., mint eladó között létrejött ingatlan adásvételi szerződés érvényességét a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megszűnése nem érinti, az változatlan tartalommal fennmaradt azzal, hogy a korábbi eladó helyébe jogutódként a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. lépett. A vevők jogait és kötelezettségeit a megkötött ingatlan adásvételi szerződés határozza meg.

Amennyiben a vevő a vételárat az adásvételi szerződésben meghatározott határidőben nem teljesíti, és az eladó által a teljesítésre biztosított megfelelő póthatáridőt is elmulasztja, úgy a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft., mint eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

Az elállás az adásvételi szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontja, azaz a szerződés hatályát veszti. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elállás esetén az adásvételi szerződés szerinti vételár megfizetésére a vevő a továbbiakban nem jogosult, az eladó teljesítésként már nem fogadja el. Az elállással egyidejűleg az eladó intézkedik az adásvételi szerződés szerint függőben tartott ingatlan-nyilvántartási kérelem visszavonása iránt, mivel az adásvételi szerződés szerinti tulajdonjog változás nem következett be. A vevő által esetlegesen teljesített vételárrészleteket az eladó az adásvételi szerződés alapján visszautalja.

Az eladó az elállást követő 15 napon belül tájékoztatja az ingatlan volt bérlőjét a részletvétellel történő tulajdonszerzés lehetőségéről. Ha a bérlő a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 60 napon belül részletvételre irányuló nyilatkozatot tesz, a bérlőnek az általa korábban bérelt ingatlanon a nyilatkozat beérkezését követő második hónap első napján – törvény erejénél fogva – tulajdonjoga keletkezik.

Ha az ingatlan volt bérlője az ingatlant részletvétellel nem vásárolja meg, az adásvételi szerződés szerinti vevő – mint az ingatlan birtokosa – köteles azt átadni a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. részére. Az ingatlanátadás időpontjáról a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. pontos tájékoztatást ad. Amennyiben az ingatlan önkéntes átadására nem kerül sor, TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. jogi úton intézkedik az ingatlan birtokbavétele iránt.